Quy chế tài chính

Quy chế tài chính

 

Điều 1: Điều khoản chung:

1.      Quy chế này áp dụng để mô tả chi tiết hoạt động thu/ chi của CLB doanh nhân Phú Yên tại TPHCM.

2.      Quy chế có hiệu lực từ ngày ký. Nếu có thay đổi thì sẽ ban hành quy chế khác thay thế. Quy chế cũ trước đó không còn hiệu lực.

Điều 2: Các nguồn thu của CLB:

1.      Thu từ phí hội viên đóng góp ít nhất 1 người/2 triệu/năm. Các hội viên có thể đóng trước cho nhiều năm.

2.      Thu từ tài trợ của các thành viên trong ban chấp hành và hội viên clb

3.      Thu từ chênh lệch dư từ các sự kiện Gala, họp mặt, café doanh nhân …

4.      Thu từ các nguồn kết nối, giới thiệu kinh doanh theo quy chế

5.      Thu từ các khoản tài trợ/đóng góp của tổ chức, cá nhân khác

Điều 3: Các nguồn chi sử dụng quỹ của CLB:

1.      Phí đóng hàng năm cho hiệp hội doanh nghiệp thành phố HCM số tiền 10 triệu đồng/1 năm.

2.      Chi phí lương, phụ cấp cho hoạt động CLB do ban chấp hành quyết định.

3.      Đại hội, hội nghị toàn thể

4.      Họp định kỳ của ban chấp hành

5.      Sinh hoạt định kỳ của CLB (tính luôn hội viên)

6.      Thăm hỏi hội viên vào các dịp khai trương, hiếu hỷ, tang gia…

7.      Chi phí điện thoại phục vụ cho hoạt động hàng tháng

8.      Chi phí duy trì tên miền, hosting của Website, mail.

9.      Các chi phí khác phục vụ hoạt động thường xuyên của CLB đã được ban chấp hành thống nhất.

10. Chi tài trợ/ công tác xã hội được ban chấp hành thông qua

11. Chi đi họp/giao lưu với các CLB khác đã được Ban chấp hành thống nhất

Điều 4: Các nguồn chi không sử dụng quỹ của CLB

1.      Chi tài trợ/ công tác xã hội chưa được đa số ban chấp hành thông qua. Người thực hiện việc chi đó sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về số tiền chi.

2.      Chi các buổi caravan, đi thăm doanh nghiệp (ngoài các chi phí mua hoa). Các chi phí phát sinh do các thành viên trong chuyến đi hoặc doanh nghiệp tiếp nhận đoàn đến thăm chịu.

3.      Các chi phí phát sinh trong buổi Café doanh nhân, các buổi đào tạo, hội thảo,…Các thành viên tham gia đóng góp.

4.      Các chi phí phát sinh ( nếu có) sau các buổi họp hội viên/ ban chấp hành/kết nạp hội viên mới.

5.      Các chi phí khác ngoài danh mục ở điều 3 của quy chế này.

Điều 5: Thống nhất quy chế kết nối – mua bán hàng trong CLB

Kết nối tiêu thụ sản phẩm (trả phí kết nối cho CLB tối thiểu 1% đối với giao dịch thương mại. Với những giao dịch lớn sẽ tự cân nhắc).

o   Giá trị =< 1 tỷ là 1%

o   Giá trị >1 tỷ là 0.5% nhưng không ít hơn 10 triệu.

o   Giá trị > 5 tỷ là 0.25% nhưng không ít hơn 25 triệu.

o   Mức tối đa 2 bên tự thỏa thuận và báo cho ban chấp hành để thống nhất.

Điều 6: Quản lý và báo cáo tài chính

·        Định kỳ hàng tháng kế toán gửi báo cáo tài chính cho Ban chấp hành. Hàng năm gửi cho hội viên để nắm tình hình tài chính của CLB.

·        Sau các chương trình (trong vòng 1 tuần) có phát sinh doanh thu/chi phí phải tổng kết để báo cáo cho clb và các thành viên tham gia.

Điều 7: Tổ chức công tác hạch toán kế toán

1.      Giao cho thủ quỹ mở tài khoản ngân hàng dành riêng chỉ phục vụ hoạt động của clb.

2.      Ban chấp hành lên kế hoạch nguồn tiền sử dụng cho tất cả các hoạt động phát sinh chi phí của clb trước trước ít nhất 2 ngày để không bị động về tài chính.

3.      Các khoản chi trong quy chế giao cho Tổng thư ký quyết định và báo cáo cho ban chấp hành. Những khoản chi khác sẽ hỏi ý kiến ban chấp hành.

 

 

                                                                         TPHCM, ngày 28/06/2015

                                                                                             CHỦ TỊCH                   

                                                                        (đã ký)

                                                                                      PHẠM XUÂN NAM

SỰ KIỆN – GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP