Điều lệ

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN PHÚ YÊN TẠI TP.HCM

ĐIỀU LỆ

CHƯƠNG I : TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

ĐIỀU 1 : TÊN GỌI

Tên tiếng việt : CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN PHÚ YÊN TẠI TP.HCM

Tên tiếng Anh: HOCHIMINH – PHU YEN BUSINESSMAN CLUB

Tên viết tắt : DNPY

Trụ sở đặt tại : Số 07 Diệp Minh Tuyền, P. Phước Long B, Quận 9, TP HCM

Điện thoại : 08- 38 207 530 – Hotline: 0903 776 008

Website: www.doanhnhanphuyen.com

ĐIỀU 2 : TÔN CHỈ

Câu lạc bộ doanh nhân Phú Yên tại Tp. Hồ Chí Minh (DNPY) là một tổ chức phi chính phủ của các Doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp quê Phú Yên đang sống, làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hội viên đến với CLB nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với nhau và cùng nhau phát triển, tham gia các hoạt động xã hội vì sự nghiệp phát triển tỉnh nhà Phú Yên, Tp. HCM & đất nước.

TÔN CHỈ : KẾT NỐI – HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

ĐIỀU 3 : MỤC ĐÍCH

3.1 Mục đích : Nhằm mục đích tập hợp các Doanh nhân, nhà quản lý Doanh nghiệp quê tỉnh Phú Yên đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận giao lưu, hỗ trợ, kết nối cùng nhau hợp tác phát triển vì sự thành đạt của các thành viên CLB, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà, Tp.HCM và đất nước.

3.2Nguyên tắc họat động :tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển.

ĐIỀU 4: PHÁP LÝ

DNPY là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, tuân thủ pháp luật Việt Nam và điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II : CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

ĐIỀU 5 : CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

5.1 DNPY là tập hợp và liên kết các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp quê hương Phú Yên sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực đời sống, kinh doanh, công nghệ kỹ thuật, thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển.

5.2 DNPY đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Hội viên.

5.3 Tổ chức các hoạt động giúp đỡ Hội viên phát triển kinh doanh: Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu theo ngành nghề giữa các hội viên trong CLB hoặc với CLB/Hội khác hoặc với các sở ngành tỉnh thành trong và ngoài nước… nhằm mở rộng quan hệ ngành nghề và tìm cơ hội làm ăn cũng như chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

5.4 DNPY là tổ chức đại diện cho Hội viên trong việc đưa ra những đề xuất, ý kiến góp phần phát triển kinh doanh cho Hội viên. Quan hệ với các tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân trong và ngòai nước đối với doanh nghiệp hội viên, giúp đỡ các hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng luật định.

5.5 Định hướng và khuyến khích Hội viên tham gia thực hiện các chính sách xã hội.

5.6 Tạo cầu nối giữa các Hội viên với Hội đồng hương Phú Yên, lãnh đạo Tỉnh Phú Yên và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

5.7 Báo cáo định kỳ với Hiệp hội doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh về tổ chức họat động của CLB

ĐIỀU 6: QUYỀN HẠN

6.1 Tuyên truyền mục đích của CLB DNPY.

6.2 Đại diện cho Hội viên trong các mối quan hệ đối ngoại, đối nội có liên quan đến nhiệm vụ của DNPY.

6.3 Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung của DNPY.

6.4 Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho Hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho Hội viên theo quy định của Pháp luật, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi họat động của CLB theo đề nghị của các tổ chức cá nhân.

6.5 Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung họat động của DNPY theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển DNPY và lĩnh vực hội họat động. Phối hợp với cơ quan tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ của CLB.

6.6 Được gây quỹ CLB trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ họat động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước theo quy định của Pháp luật.

6.7 Được gia nhập làm Hội viên của các hội quốc tế và khu vực theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG III : HỘI VIÊN

ĐIỀU 7: TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN

7.1 Các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, Chủ Doanh nghiệp tư nhân), cấp Trưởng Phó phòng tại đơn vị công tác, vợ hoặc chồng quê tỉnh Phú Yên đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tự nguyện xin gia nhập DNPY và nhất trí với điều lệ của DNPY đều có thể xem xét, kết nạp thành Hội viên chính thức của DNPY.

– Các doanh nhân hay Doanh nghiệp có nguyện vọng đóng góp vào DNPY có thể được mời làm thành viên danh dự của DNPY.

– Các trường hợp khác do Thường trực Ban Chấp Hành đề cử.

7.2 Các doanh nhân có nguyện vọng tham gia vào DNPY cung cấp những thông tin cá nhân và Doanh nghiệp cho Ban Chấp hành DNPY theo biểu mẫu Thông tin Hội viên của DNPY.

ĐIỀU 8 : QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

8.1 Được tham gia vào các hoạt động của DNPY.

8.2 Được DNPY hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

8.3 Được giới thiệu quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, dự án hay kêu gọi đầu tư trên website của DNPY, trên các phương tiện thông tin khác có DNPY tham gia và trong các cuộc hội nghị gặp gỡ của DNPY.

8.4 Được DNPY hỗ trợ các hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư trong & ngoài nước và khi có yêu cầu của Hội viên.

8.5 Được DNPY cung cấp các thông tin đại chúng của các thành viên khác, các thông tin về cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa các Hội viên, hỗ trợ cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Hội viên về kinh tế, kỹ thuật-công nghệ, pháp luật, đời sống…

8.6 Được nhận sự hỗ trợ, dịch vụ ưu đãi của các Hội viên khác trong DNPY (theo mức tự đề xuất của các Hội viên dành cho DNPY)

8.7 Được DNPY quan tâm động viên, thăm hỏi, chia sẻ về đời sống tinh thần của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp của Hội viên.

8.8 Được quyền đề cử, ứng cử và biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm soát, thành viên các Ban chuyên môn của DNPY. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của DNPY.

8.9 Có quyền rút khỏi CLB DNPY khi thấy không còn phù hợp.

ĐIỀU 9 : NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

9.1 Tuân thủ Điều lệ của DNPY, chấp hành các quyết định đã được Ban Chấp hành DNPY thông qua và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của DNPY tổ chức.

9.2 Chăm lo xây dựng DNPY ngày càng lớn mạnh về quy mô Hội viên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả họat động của DNPY, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các Hội viên theo như tôn chỉ hoạt động của DNPY.

9.3 Thực hiện đóng hội phí hàng năm theo quy định của DNPY, tự nguyện và tích cực tham gia đóng góp tài chính, công sức cho hoạt động của DNPY vì sự phát triển của quê hương Phú Yên nói riêng, của Tp. HCM và của Đất nước nói chung.

9.4 Chủ động đề xuất các chế độ ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ mà cá nhân Hội viên hay Doanh nghiệp của Hội viên có thể dành cho các Hội viên khác trong DNPY.

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DNPY

ĐIỀU 10 :

10.1 Đại hội toàn thể Hội viên DNPY là cơ quan lãnh đạo cao nhất của DNPY, được tổ chức 3 năm 1 lần. Đại hội có nhiệm vụ thông qua Điều lệ của DNPY, định hướng chương trình hoạt động của DNPY cho nhiệm kỳ và bầu ra Ban chấp hành DNPY. Đại hội toàn thể Hội viên DNPY có thể tiến hành bất thường khi có yêu cầu của trên 1/2 số hội viên hoặc trên ½ thành viên Ban chấp hành DNPY.

10.2 Ban chấp hành DNPY là cơ quan điều hành hoạt động của DNPY giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp hành xây dựng chương trình hoạt động hàng năm của DNPY và tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Ban chấp hành đại diện cho DNPY trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

10.3 Số lượng thành viên Ban Chấp hành do Đại hội toàn thể DNPY quyết định cho từng nhiệm kỳ. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chấp hành DNPY trong nhiệm kỳ được quyết định bởi Hội nghị toàn thể Thành viên Ban Chấp hành DNPY có trên 1/2 trong tổng số thành viên tham dự.

10.4 Ban Chấp hành DNPY có cơ cấu gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên thường trực và các uỷ viên; Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành DNPY là 3 năm. Các thành viên Ban chấp hành bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Ủy viên thường trực. Ban chấp hành bầu Thường trực Ban chấp hành và có trách nhiệm xây dựng Qui chế làm việc và chương trình làm việc của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ.

10.5 Ban Chấp hành DNPY có quyền thành lập các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Chấp hành để thực hiện các công việc do Ban Chấp hành DNPY phân công.

10.6 Cơ quan thường trực điều hành hoạt động thường xuyên của DNPY là Văn phòng thường trực DNPY, địa điểm đặt Văn phòng, số lượng nhân viên Văn phòng và cơ sở vật chất của Văn phòng do Ban Chấp hành DNPY quyết định.

10.7 Chủ tịch DNPY là người thay mặt cho Ban Chấp hành điều phối toàn bộ các hoạt động của BCH và của DNPY. Chủ tịch DNPY chịu trách nhiệm phân công công việc cho các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các ủy viên thường trực, ủy viên Ban Chấp hành và các Ban chuyên môn.

10.8 Tổng thư ký có trách thực hiện cụ thể các hoạt động của BCH, Văn phòng của DNPY theo các Quyết định, Nghị quyết của BCH và theo ủy quyền hay phân công của Chủ tịch; giám sát hoạt động của các tổ chức trực thuộc DNPY.

10.9 Ban Chấp hành DNPY họp thường xuyên 3 tháng/lần; Chủ tịch DNPY có quyền triệu tập họp bất thường Ban Chấp hành DNPY.

10.10 Đại hội toàn thể Hội viên DNPY bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ là 3 năm, để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động của DNPY trong nhiệm kỳ. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội toàn thể Hội viên DNPY quyết định. Các thành viên Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát và Phó ban kiểm soát. Ban Kiểm sóat có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Ban Kiểm sóat trong nhiệm kỳ.

10.11 Các quyết định của DNPY được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 1/2 ý kiến của các đại biểu có mặt.

CHƯƠNG V: TÀI SẢN – TÀI CHÍNH

ĐIỀU 11: DNPY hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi. Tài chính của DNPY được quản lý, theo dõi theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng DNPY, do Ban Chấp hành DNPY quản lý và tuân theo các Quy định quản lý tài chính của DNPY và hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Thu, chi tài chính của DNPY được quyết toán theo năm và công khai cho các Hội viên.

11.1 Tài sản của DNPY

Tài sản của CLB bao gồm tất cả những vật dụng được mua sắm từ nguồn tài chính CLB hoặc từ các nguồn vận động hỗ trợ, tài trợ khác nhằm phục vụ cho họat động của CLB.

11.2 Tài chính của DNPY

Nguồn thu của DNPY :

– Hội phí mà hội viên đóng theo định kỳ theo quy định đã được thông qua của DNPY theo từng nhiệm kỳ – 2 triệu đồng/năm.

– Các nguồn thu khác từ các hoạt động sinh lời hợp pháp.

– Thu từ sự ủng hộ, tài trợ tự nguyện của các Hội viên, các cá nhân các tổ chức trong và ngòai nước.

– DNPY có thể thành lập quỹ và hoạt động theo quy định của pháp luật và quy chế của DNPY.

Các khoản chi của CLB DNPY :

– Chi hoạt động của DNPY và hoạt động của Ban chấp hành DNPY

– Chi tiền lương, tiền bồi dưỡng cho các cộng tác viên các chi phí cho cơ sở vật chất( theo qui chế đã được Ban Chấp Hành thông qua)

– Các khoản chi khác do Ban chấp hành của DNPY quyết định.

ĐIỀU 12 : GIẢI QUYẾT TÀI SẢN, TÀI CHÍNH KHI GIẢI THỂ CLB

DNPY tự giải thể, bị giải thể, tài sản tài chính được giải quyết như sau: Tài sản – tài chính do DNPY tự có hoặc do các tổ chức trong và ngòai nước tài trợ … , mà DNPY đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh tóan các khỏan nợ thì số tài sản, số dư tài chính con lại sẽ do DNPY quyết định.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 13 : KHEN THƯỞNG

– Những Hội viên có nhiều đóng góp cho DNPY hay có thành tích xuất sắc trong kinh doanh sẽ được DNPY tôn vinh và được Ban Chấp hành DNPY đề cử, đề nghị lên các hình thức khen thưởng tương xứng của các Tổ chức, Cơ quan Nhà nước Việt Nam và các Tổ chức quốc tế.

– Tùy vào tình hình thực tế, Ban Chấp hành có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của CLB.

ĐIỀU 14 : KỶ LUẬT

– Những Hội viên có hành vi trái với Điều lệ DNPY hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị Ban chấp hành DNPY nhắc nhở, phê bình, đưa ra khỏi DNPY tùy theo mức độ vi phạm.

– Việc khen thưởng, kỷ luật các Hội viên DNPY do Ban Chấp hành DNPY xem xét, quyết định.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 15 : GIẢI THỂ DNPY

– Trong trường hợp cần thiết, khi xét thấy sự tồn tại của DNPY không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của các Hội viên, Ban Chấp hành DNPY sẽ đề nghị Đại hội toàn thể Hội viên DNPY quyết định giải thể DNPY hoặc thay đổi hình thức tổ chức DNPY.

ĐIỀU 16 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

16.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của DNPY do Đại hội toàn thể Hội viên DNPY quyết định.

16.2 Bản Điều lệ này gồm 7 chương, 16 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội toàn thể Hội viên DNPY lần thứ I thông qua.

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD FILE ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

SỰ KIỆN – GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP