Phạm Xuân Nam
Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên TPHCM
Đoàn Hoài Trung
Phó Chủ tịch Thường trực CLB
Huỳnh Ngọc Ẩn
Phó Chủ tịch CLB
Lê Văn Vinh
Phó Chủ tịch CLB
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phó Chủ tịch CLB - TB. Kiểm soát
Nguyễn Huỳnh Vĩnh Hoàng
Phó Chủ tịch CLB
Trần Văn Tưởng
Phó Chủ tịch CLB - TB. Văn nghệ - Thể thao
Đặng Ngọc Viễn
Ủy viên Ban Chấp hành